ChatGPT套壳ChatGPT镜像网站

GPT

列表导航列表收集:


https://ailink.icu/


https://www.ooopn.com/tool/chatgpt/


https://chatgpts.ninvfeng.xyz/


https://cc.ai55.cc/


https://www.mydgpt.com/


https://lzw.me/x/chatgpt-sites/


https://www.yelue.com/


https://github.com/xx025/carrot


https://github.com/weekend-project-space/chatgpt-sites


有GPT-4 :


https://play.vercel.ai


https://chat.forefront.ai


https://chatmindai.cn


https://poe.com/GPT-4


https://ora.sh/openai/gpt4


部分其他收集的:

可能久了不能用了:


https://freegpt.top/


https://dev.yqcloud.top/


http://ai.usesless.com/


https://freegpt.one/


https://chatforai.com/


https://chat.theb.ai/


http://chat.apigpt.cn/


https://trychatgp.com/


https://www.perplexity.ai/


https://chat20.yqcloud.top/


https://www.phind.com


https://poe.com/


https://you.com/


ShellGPT:

免费多功能免费ChatGPT客户端,已支持联网搜索,无需密钥,无需登录


GitHub地址:https://github.com/akl7777777/free-chatgpt-client-pub


 

评论

此博客中的热门博文

机场订阅转换(ssr/v2ray转clash/quantumultx)

Clash使用教程方法(Windows,Mac,Linux,安卓,IOS多平台下载)

2024便宜机场推荐(ss/ssr/v2ray节点订阅机场2024更新)